معرفی رویداد:

بازآفرینی را می توان فرآیند توسعه همه جانبه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی تلقی کرد که به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ساکن در محلات و محدوده های هدف بهسازی و نوسازی، شامل محدوده ها و محله های تاریخی (مراکز شهر)، محدوده های نابسامان میانی (درونی)، سکونتگاه های غیررسمی، بافت های روستایی الحاق یا ادغام شده، محدوده ها و نواحی با کاربری های ناهمگون شهری است.

این بافت ها از محدوده های با اهمیت شهر هستند که حیات شهروندی در آنها دچار چالش های متعددی است و بررسی دقیق و واقع بینانه مسائل موجود در این بافت ها و اتخاذ رویکردی مناسب و موثر را برای حل آنها ضرورت دارد. این مهم جز از مسیر ارتباط نزدیک با مخاطبان این عرصه های شهری و برنامه ریزی مردم گرا و مشارکت محور، بر اساس محدودیت ها و فرصت های موجود در این محدوده ها میسر نخواهد بود. در همین راستا راه اندازی یک جریان فرهنگی ـ مردمی جهت شناسایی اثرگذارترین تجربه های بازآفرینی بر کیفیت زندگی شهری نیز ضروری به نظر می رسد.

رویداد "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" با هدف شناسایی و تقدیر از تجاربی که توانسته اند در بافت های شهری، اثر آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشند، برگزار می گردد. بهترین تجربه ها به فعالیت هایی اطلاق می شود که با ساختار مدیریتی صحیح و ابتکار عمل توانسته اند با استفاده از مشارکت حداکثری و استفاده بهینه از منابع موجود در طرح خود، به چارچوب های توسعه پایدار وفادار مانده باشند. این جایزه ملی به عنوان اولین جریان فرهنگی در حوزه بازآفرینی شهری مطرح شده است و در میان جوایز مشابه بالاترین جایگاه را در سطح ملی خواهد داشت. شورای داوری بر اساس شاخص های کیفی بدست آمده از اجماع نظر میان مردم، متخصصان و صاحب نظران حرفه و دانشگاه، تجربه های برتر در حوزه های موضوعی – موضعی بازآفرینی را اعلام خواهد کرد. با نظر به گستردگی و تنوع قابل توجه موضوع بازآفرینی، پس از گونه شناسی برنامه ها و شناسایی ذی مدخلان مختلف در امر بازآفرینی شهری و با ابتنا بر نظرات اعضای شورای علمی این رویداد، مقرر گردید که بر اساس سیاستگزاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مبتنی بر رویکرد محله محوری در بازآفرینی شهری، شناسایی تجربه های موفق از سطح محلات شهری شروع شود و به تدریج عرصه های همگانی شهر را مخاطب قرار دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که حساس کردن مردم ساکن در محلات نسبت به مطالبه کیفیت و آموزش شیوه های نقش پذیری آنها در فرآیند بازآفرینی شهری، می تواند از ریشه دار شدن این جریان حمایت کند.

بنابراین تجربه های مورد نظر رویداد را می توان فعالیت هایی که در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محدوده ها و محله های هدف بهسازی و نوسازی، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، بهبود ساختار کالبدی و کارکردی، ارتقای عرصه های همگانی و توسعه زیرساخت های موردنیاز محلی انجام شده اند و به مرحله بهره برداری رسیده اند، دانست.

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی