اهداف رویداد:

این رویداد با امید به ارتقای کیفیت در برنامه های بازآفرینی شهری از طریق معرفی شاخصه های سنجش کیفی و تقدیر از کنشگران برتر، معرفی برنامه های موفق و اقدامات شاخص در این فرآیند به دنبال تحقق اهداف زیر است:

1.افزایش حساسیت مردم نسبت به مطالبه کیفیت به منزله یک حق شهروندی در محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری

2.ارتقای خلاقیت و نوآوری در برنامه های بازآفرینی شهری

3.دستیابی به توافق جمعی میان متخصصان و مدیران و مردم در باب تعریف کیفیت اقدامات (در دو بخش فرآیند و فرآورده) در محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری

4.مطرح شدن موضوع "ارتقای کیفیت در برنامه های بازآفرینی شهری" به مثابه فرآیندی میان سازمانی و میان رشته ای

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی