بخش های مختلف رویداد:

این رویداد از 2 بخش اصلی و جنبی تشکیل شده است که در هر سال موضوع کانونی و موضع منتخب، برای این بخش ها تعیین می شود. این بخش ها عبارتند از:

الف) بخش اصلی این رویداد، به شناسایی و شناساندن تجارب عملی موفقی در زمینه های مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... می پردازد که توانسته اند در سطوح و مقیاس های گوناگون بر کیفیت زندگی مردم در شهر اثرگذار باشند.

ب) بخش جنبی رویداد، به معرفی آثار برتر در دو حوزه نظر و هنر اختصاص دارد که هریک بخش های مختلفی را شامل می شوند. این بخش ها عبارتند از:

اسناد مکتوب حوزه نظر: مقصود از این اسناد، پژوهش های مرتبط با موضوع بازآفرینی شهری است که در قالب کتاب، پایان نامه های دانشجویی، طرح های پژوهشی، مقالات ISI، ISC، علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و سایر یادداشت های تخصصی تهیه شده و در ارتقای سطح دانش و بینش جامعه متخصص اثرگذار بوده اند. در این بخش همچنین آثار ادبی مرتبط با موضوع بازآفرینی شهری در زمینه هایی چون داستان نویسی، شعرسرایی و روزنامه نگاری که توانسته اند در بیان مساله های گریبانگیر بافت های ناکارآمد یا راه حل های برون رفت از این مساله ها، به نحو تاثیرگذاری عمل نمایند، نیز معرفی و تقدیر خواهند شد.
آثار حوزه هنر: این آثار در زمینه های هنری مختلف اعم از عکاسی، فیلم سازی، نقاشی، هنرهای شهری، موسیقی و ... و در ارتباط با موضوع بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی در حیات مطلوب شهروندان جای می گیرند و در هر دوره به برخی از آنها پرداخته می شود.

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی