محدوده ها و محله های هدف بهسازی و نوسازی شهری :

محدوده ها و محله های هدف بهسازی و نوسازی شهری عبارتند از:

محدوده ها و محله های تاریخی (مراکز شهر) Historic Urban Areas

محدوده های نابسامان میانی (درونی) Inner Cities Areas

سکونتگاه های غیررسمی Informal Settlements

بافت های روستایی الحاق یا ادغام شده Rural Settlements Merged into Urban Areas

محدوده ها و نواحی با کاربری های ناهمگون شهری Brownfields

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی